You are here

COMMITTEES

 

Conference Chairmen

Antonios G. Mikos     Shengmin Zhang
 

International Advisory Committee

Xingdong Zhang (China)          Kazuhiko Ishihara (Japan)
Ki-Dong Park (Korea)               Yubo Fan (China)
 

Scientific Committee

Chairmen: Fu-zhai Cui    In-Seop Lee
Members:

Hua Ai
Toshihiro Akaike
Takao Aoyagi
Yilin Cao
Jiang Chang
Jin Chang
Guopin Chen
Hong Chen
Xiaofeng Chen
Xuesi Chen
Fuzhai Cui
Jianwu Dai
Jiandong Ding
Chang Du
Yujiang Fan
Yubo Fan
Qingling Feng
Xiaobin Fu
Changyou Gao
Hanqing Gu
Ning Gu
Qisheng Gu
Zhongwei Gu
Zhongze Gu
Quanyi Guo
Takashi Goto
Yong Han
Nan Huang
Yunhui Huang
Atsuo Ito
Kazuhiko Ishihara
Xinquan Jiang

Xingyu Jiang
Wucheng Jin
Yan Jin
Masanori Kikuchi
Deling Kong
In-Seop Lee
Kwon-Yong Lee
Weontae Lee
Muqin Li
Renke Li
Shipu Li
Xudong Li
Xiaoguang Li
Yan Li
Yubao Li
Changsheng Liu
Hong Liu
Wei Liu
Xiaoying Lv
Mian Long
Keith McLean
Antonios G. Mikos
Chuanbin Mao
Xiumei Mo
Norio Nakatsuji
In-Sup Noh
Daiwen Pang
Ki-Dong Park
Xiaozhong Qiu
Rui L. Reis
Lei Ren
Jiao Sun

Weidong Tian
Yizao Wan
Ning Wang
Changyong Wang
Chunren Wang
Min Wang
Shenguo Wang
Xiaohong Wang
Yingjun Wang
Jie Weng
Jianhua Wu
Tingfei Xi
Huiqi Xie
Malcolm Xing
Jianzhong Xu
Liming Xu
Yongnian Yan
Zhiming Yang
Guangfu Yin
Yaoting Yu
Zhengtao Yu
Zhi Yuan
Qiqing Zhang
Shengmin Zhang
Xian’en Zhang
Xianzheng Zhang
Xingdong Zhang
Dewei Zhao
Hua Zheng
Yufeng Zheng
Changren Zhou
Meifang Zhu

 

Organizing Committee

Chairmam:Tingfei Xi    In-sup Noh
Members:

Jiang Chang
Anmin Chen
Xiaofeng Chen
Li Feng
Dannong He
Jiping He
Yunhui Huang
Binghui Li
Yusheng Shi
Shunqing Tang
Yizao Wan
Xinyu Wang

Xiumei Wang
Bangcheng Yang
Ke Yang
Guangfu Yin
Zhentao Yu
Hua Zheng

 

Award Committee

Chairmen: Yingjun Wang   Mian Long   Rui L. Reis
 

Young Scientist Forum

Chairmen: Xingjie Liang   Changsheng Liu   Takao Aoyagi

 

The ICRBM2013 Secretariate

General Secretary: Xingjie Liang
Vice General Secretary: Xin Zhang   Jun Ma
Members:
Cen Chen    Yingying Du     Haoming Liu    Qin Yang
Gaojie Yang   Carol D. Lofton   Konstantinos Manos

Tel: (+86) 27 8779 2216
Fax:(+86) 27 8779 2205
E-mail:biomat@mail.hust.edu.cn

International Conference on Regenerative Biomedical Materials,ICRBM